استاد بهمن پازوکی

بهمن پازوکي متولد ۱۳۳۳ است. او دکتراي فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودويگز در آلمان گرفته است. حوزه‌هاي پژوهشي مورد علاقه جناب پازوکي عبارتند از پديدارشناسي، هرمنويتيک و استتيک.

تحصيلات

۱۳۵۹۱۳۶۹

دوره‌ پيوسته‌ي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشکده فلسفه‌ي دانشگاه آلبرت لودويگز در شهر فرايبورگ آلمان در رشته اصلي فلسفه و دو رشته فرعي اسلام‌شناسي و تاريخ اديان، عنوان رساله کارشناسي ارشد: مفهوم فلسفه نزد کارل ياسپرس

۱۳۸۵-۱۳۸۹

دوره دکتراي فلسفه دانشکده فلسفه‌ي دانشگاه آلبرت لودويگز در شهر فرايبورگ آلمان،

عنوان رساله دکتري: اگزيستانس و عقل نزد ياسپرس

تدريس

۱۳۸۶ درس فلسفه هنر افلوطين در مقطع دکتري فلسفه هنر، دانشگاه آزاد.

۱۳۸۸۱۳۸۷ درس زيبا‌شناسي و هرمنويتيک از ديدگاه گادامر در مقطع کارشناسي ارشد. دانشگاه هنر، نيمسال اول.

۱۳۸۸ ۱۳۸۹: درس معرفت‌شناسي در مقطع دکتري دانشگاه هنر، نيمسال دوم.

۱۳۸۹۱۳۹۰: درس هرمنويتيک در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه هنر، نيمسال دوم.

۱۳۸۹۱۳۹۰: درس دکارت در مقطع دکتري، موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، نيمسال دوم.

۱۳۸۹۱۳۹۰: کارگاه ترجمه متون آلماني فلسفي به زبان فارسي، موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه.

۱۳۹۰۱۳۹۱: درس معرفت‌شناسي در مقطع دکتري دانشگاه هنر، نيمسال دوم.

مقالات

مقاله «پديدارشناسي هوسرل و نقاشي» در نشريه «پژوهشنامه فرهنگستان هنر»، شماره ۶ آذر و دي ماه ۱۳۸۶

مقاله «تفسير هايدگر از مفهوم phronesis ارسطو» در کنگره بين‌المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه در سال ۱۳۸۹ (در دست انتشار)

مقاله هيدگر و «پژوهش­هاي منطقي» هوسرل جهت ارائه در ارج‌نامه آقاي دکتر اعواني (در دست انتشار) ويرايش و همکاري در ترجمه

ويرايش و بازنگري ترجمه «لغتنامه تاريخي فلسفه» از زبان آلماني به فارسي در ۳ جلد (جلد سوم در دست اجرا)

ويرايشِ ترجمه کتاب «مسائل بنيادين پديدارشناسي» اثر مارتين هايدگر، جلد ۲۴ از مجموعه آثار، از زبان آلماني به فارسي (در دست چاپ)

ويرايش و بازنگري ترجمه کتاب «تحول بنيادي فلسفه يوناني در پرتو شيوه انديشه اسلامي» از آلماني به فارسي اثر محمد جواد فلاطوري و ترجمه محمد باقر تلغريزاده (در دست چاپ)

مصاحبه

۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ انجام چهار مصاحبه تلويزيوني با:

هانس گئورک گادامر (Hans Georg Gadamer)، فيلسوف هرمنويتيک

هانس کونگ (Hans Küng)، مُتأله مسيحي

هاينتْز هالم (Heinz Halm)، شيعه‌شناس

فْريتْز ماير (Fritz Meier)، متخصص عرفان اسلامي

اولريش مارتْزلف (Ulrich Marzolpf)، متخصص ادبيات معاصر فارسي و قصه‌هاي ايراني

سخنراني

سخنراني درباره رساله هايدگر به ‌نام «ساختن، سکني‌گزيدن و انديشيدن» در موسسه توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران، ۱۳۷۵

دو سخنراني با عنوان «هرمنويتيک فلسفي» در دانشکده معماري دانشگاه شهيد بهشتي، دي ماه ۱۳۸۹

سخنراني با عنوان «اگزيستانس و عقل نزد ياسپرس» در موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه، تابستان ۱۳۹۰

فعاليت‌هاي ديگر

مشاوره و داوري چندين پايان­نامه

ارزيابي کتاب­هاي علمي‌ـ پژوهشي براي موسسات مختلف از جمله: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، انتشارات علمي و فرهنگي، مدرسه اسلامي هنر، نشر سمت، نشر مرکز

داوري کتاب برگزيده سال جمهوري اسلامي در بخش فلسفه غرب در چند دوره

ارزيابي کتاب براي دوره هاي مختلف جايزه کتاب فصل

ارزيابي کتاب براي جايزه جهاني کتاب سال در دوره­هاي مختلف

عضو هيات ويراستاران (تحريريه) مجله نامه مفيد، نشريه علمي پژوهشي فلسفه دانشگاه مفيد.

دبير بخش موضوعي نشريه «پژوهشنامه فرهنگستان هنر»، شماره ۸، آذر و دي ۱۳۸۶