استا خشیار پازوکی

خشایار پازوکی (حسین)

خشایار پازوکی مورخ تاریخ خاندان پازوکي هستند.  ایشان پژوهشگر و نویسنده در زمينه تاریخ هستند.  در سال ۱۳۶۶ در سوادکوه استان مازندران متولد گشتند.

به کوشش ایشان اثر گران بهای « قوم پازوکی در گذر زمان» که کند و کاوی بر تاریخ این قوم میباشد منتشر گشته است.

همچنین آثاری در دست تالیف و پژوهش دارند که بدین شرح است.

نقش مذهب در جنگ چالدران

جنایت های شاه اسماعیل صفوی

شهرهای ایران در دوران ساسانی

خشایارنامه

سفر باستانی « رمان تاریخی»

مقالاتی چون

تئوری سیاسی کرد و کردستان

بررسی دانش همگانی از منظر شاهنامه در دوران ساسانی

پژوهشهایی در آثار هنری اقوام سکایی

و…